گوشی روشن میشه هنگ میکنه خیلی ممنون فایل رو قرار بدید .