رييس شوراي ملي رقابت از تشكيل كارگروهي ويژه براي تهيه دستوالعمل و چگونگي تنظيم تعرفه بازار مخابرات و ارتباطات كشور خبر داد و گفت: سه تن از نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اخذ تصميمات لازم در اين كارگروه حضور دارند.

جمشيد پژويان در تشكيل كارگروه ويژه تنظيم بازار مخابرات كشور را مربوط به مركز ملي شوراي رقابت عنوان كرد و اظهار داشت: تصميمات اخذ شده در اين كارگروه براي پيدا كردن جنبه قانوني بايد به تصويب شوراي ملي رقابت برسد.
وي با اشاره به اينكه هفته گذشته نخستين نشست اين كارگروه براي بررسي بازار مخابرات كشور تشكيل شد ، گفت: قرار است براي حوزه حمل و نقل نيز چنين كارگروهي تشكيل شود.


A0464783

به گفته وي، اين كارگروه با هدف تنظيم تعرفه دسترسي به بازار مخابرات كشور تشكيل شده و نمايندگاني از وزارت ارتباطات براي اخذ تصميمات در آن حضور دارند.
شوراي ملي رقابت با هدف ايجاد فضاي رقابتي عادلانه در بازار كشور در حدود يكسال پيش و براساس اصل 44 قانون اساسي تشكيل شد.
بر اساس فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسي دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط، از وظايف شوراي ملي رقابت است.