از آنجايي كه ابزارهاي ديجيتالي به بخشي از زندگي روزمره مردم تبديل شده و بيش از پيش از حجم و اندازه آن ها كاسته مي شود، لباس ها نيز اين روزها مي توانند به عنوان يك ابزار ديجيتالي مورد استفاده قرار گيرند.

لباس جديدي كه به تازگي با نام W-41 ساخته شده به طور كامل با ديگر لباس ها تفاوت دارد و مي تواند به صورت بي سيم، ارتباط فرد را با سايت هاي اينترنتي مثل MySpace، وبلاگ ها و يا ديگر شبكه هاي اجتماعي برقرار كند.
اين لباس قادر است پس از دريافت تصاوير، ارتباط خود را با سايت هاي اينترنتي ياد شده برقرار كرده و عكس ها را به صورت بي سيم روي اين سايت ها منتشر كند.


A0401514

روي هر كدام از اين لباس ها آرم به خصوصي هك شده است كه مدل هاي ديگر W-41 آن را ندارد.
زماني كه فرد قصد خريد اين لباس را دارد، فروشنده اطلاعات شخصي كاربر را به تراشه هوشمندي كه در اين آرم جاسازي شده وارد مي كند و به اين صورت، هر فرد با اين لباس در دنياي اينترنتي هويت پيدا مي كند.
لباس ديجيتالي W-41 در دو مدل 49 و 56 دلاري ساخته شده است.