كارشناسان موفق به طراحي روبات هوشمندي شده اند كه به اندازه يك حشره كوچك است و مي تواند در فعاليت هاي جاسوسي مورد استفاده قرار گيرد.

اين روبات پرنده قادر است بدون نياز به تجديد قوا به مدت 24 ساعت بين دشمنان حضور داشته باشد و تمامي اطلاعات مورد نياز را از آنها دريافت كند.
روبات هاي هوشمند از اين نسل براي نخستين بار با نام Unmanned Aerial Vehicle در جنگ عراق و افغانستان مورد استفاده قرار گرفتند. مدل جديد اين روبات Micro Aerial Vehicles يا MAV نام دارد و در حالي كه جثه آن از زنبور عسل هم كوچك تر است، مي تواند پس از ورود به داخل ساختمان ها، از آن عكس برداري كند، صداي محيط را ذخيره كند و حتي به نيروهاي تروريست حمله كند.
قرار است قبل از سال 2015 مراحل ساخت رباتي با جثه پرندگان آغاز شود و نسخه تكميل شده روبات حشره نيز تا قبل از سال 2030 در اختيار نيروهاي امنيتي قرار گيرد.
دانشمندان در جريان ساخت اين روبات به دنبال كوچك كردن دستگاه هاي ديجيتالي هوشمند بودند كه بدون كمك انسان ها، بتواند براي خود تصميم گيري كند.