گروهي از مدافعان نرم افزارهاي متن باز با شركت در كنفرانس Open World Forum در شهر پاريس وضعيت صنعت نرم افزار تا سال 2020 را مشخص كردند.
نويسندگان گزارش 2020 FLOSS Roadmap در اين همايش، پيش بيني هائي در مورد نقش نرم افزارهاي رايگان، آزاد و متن باز(FLOSS) در سال 2020 انجام داده و در اين زمينه 80 توصيه به صنعت نرم افزاري كردند.
اين افراد با نشان دادن آينده روشن براي نرم افزارهاي متن باز در سال 2020، اعلام كردند كه FLOSS مي تواند به بخش اعظم و اصلي صنعت نرم افزاري تبديل شود و شكاف ديجيتالي بين ضعيف و غني را كاهش دهد.


A0535239

در آن سال شبكه هاي اجتماعي و خدمات مبتني بر اينترنت(Cloud-Computing) در همه جا حاضر خواهند بود و به مردم امكان خواهند داد تا نه تنها با دوستان، بلكه با دولت ها و مراكز تجاري و صنعتي تعامل و ارتباط داشته باشند.
به گفته آنها، مديران بسياري از شركت ها در اين جريان از به كارگيري FLOSS دفاع مي كنند و بر اين اساس، نرم افزارهاي مشابه به قلب پايگاه هاي داده سبز و حامي محيط زيست تبديل مي شوند و ديگر مدل هاي تجاري تاثير خود را در اين زمينه از دست مي دهند.
به گفته نويسندگان اين گزارش، رسيدن به اين هدف كامپيوتري جامع به اقدامات گسترده اي نياز دارد. سرمايه گذاران، قانون گذاران، اساتيد، انتخاب كنندگان قانون و حتي كاربران در اين جريان نقشي برعهده دارند.