گروهي از دانشمندان در مركز علمي و تحقيقاتي UCLA در حال ساخت تلفن همراهي هستند كه علاوه بر برقراري ارتباط كاربر با اطرافيان، امكان تشخيص ويروس HIV، مالاريا و ديگر بيماري ها را ممكن مي كند.

در حالي كه ميزان شيوع اين قبيل بيماري ها در مناطقي نظير آفريقا بسيار افزايش يافته است، كارشناسان بر اين باورند كه اين تلفن همراه مي تواند جان هزاران نفر را از مرگ نجات دهد.
دكتر "آيدوگان اوزكان " از دانشمندان مركز UCLA كه مديريت اين گروه را برعهده دارد، براي انجام بررسي هاي خود هزاران سلول خوني را روي لنز دوربين ديجيتالي يك تلفن همراه قرار داد و از طريق يك فيلتر ويژه، از منبع موجود به آنها نور تابيد.


A0578625

اين نور فيلترشده توانست كيفيت هر يك از اين سلول ها را نمايان كند و آن را در يك نرم افزار ويژه مورد بررسي قرار دهد. اين بررسي ها كه تنها در چند دقيقه صورت گرفت، نشان داد كه اين سلول ها حاوي چه بيماري هستند.
اين تلفن همراه و فناوري وابسته به آن هنوز تكميل نشده و قرار است به زودي آزمايش هاي اوزكان و گروه تحقيقاتي وي روي آن تمام شود.