مایش پردازش cpu (به صورت یک کادر در تمام برنامه ها)

نمایش پردازش و درگیری میزان رم سیستمی

:مدیریت تسک برنامه ها و بستن نرم افزار ها


خالی کردن رم سیستمی برای افزایش سرعت ( پس از مدتی کار باگوشی رم پر میشود)


مدیریت فایل و قابلیت نقل و انتقال فایل ها


نمایش فایل های سیستمی


نمایش مشخصات دقیق گوشی و سخت افزار های آن


نمایش وضعیت فعال بودن جزییات تلفن


و چندین و چند کاربرد دیگر