به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران از CNET، گوگل قابليت دسترسي يوتيوب را به IPv6 مهيا ساخته است تا آن را به استفاده بيشتر از نسل جديد و سيستم آدرس دهي با ظرفيت بيشتر اينترنت ترغيب نمايد.
گذر از پروتکل اينترنتي فعلي ورژن 4 براي صنعت کامپيوتر و محاسبات به کندي و دشواري خواهد بود.
اما گوگل دسترسي سرويسهايش را به IPv6 براي اتصالهايي که به اندازه کافي قابل اطمينان هستند به صورت تدريجي ممکن ساخته است.
در اثناي اين تغيير سبب شده است که برخي از آدرس هاي IPv4 به تدريجي از سيستم کارآيي خود خارج شوند و بلااستفاده گردند.
رئيس اجرايي شرکت يوتيوب اعلام کرد که ما در سال 2010 در نظر داريم چندين نسخه آزمايشي فني IPv6 را در شبکه محصولاتمان به کار بريم تا به اين ترتيب کاربران را با اين فناوري جديد آشنا سازيم.
بزرگترين مزيتIPv6 بر IPv4:
در تعداد آدرسهاي منحصر به فرد آن است که در مقايسه حدود34,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000 براي IPv6 با 4.3 بيليون آدرس براي IPv4 که مي توانند مورد بهره برداري و سرويس دهي قرار دهند رقم قابل توجهي است.