برترین مطلب این هفته ی انجمن

.:: خريد اشتراک یکساله کل انجمن ::.


نرم افزار تعميرگاه و فروشگاه موبايل اسکناس   نرم افزار تعمیرگاه مبین سافت   جهت اطلاع از شرایط تبلیغات کلیک کنید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Smiles-3D
 • :3D Smile 149:
  3D Smile 149
  3D Smile 149
 • :3D Smile 199:
  3D Smile 199
  3D Smile 199
 • :3D Smile 249:
  3D Smile 249
  3D Smile 249
 • :3D Smile 76:
  3D Smile 76
  3D Smile 76
 • :3D Smile 122:
  3D Smile 122
  3D Smile 122
 • :3D Smile 188:
  3D Smile 188
  3D Smile 188
 • :3D Smile 238:
  3D Smile 238
  3D Smile 238
 • :3D Smile 47:
  3D Smile 47
  3D Smile 47
 • :3D Smile 97:
  3D Smile 97
  3D Smile 97
 • :3D Smile 163:
  3D Smile 163
  3D Smile 163
 • :3D Smile 222:
  3D Smile 222
  3D Smile 222
 • :3D Smile 280:
  3D Smile 280
  3D Smile 280
 • :3D Smile 148:
  3D Smile 148
  3D Smile 148
 • :3D Smile 198:
  3D Smile 198
  3D Smile 198
 • :3D Smile 248:
  3D Smile 248
  3D Smile 248
 • :3D Smile 75:
  3D Smile 75
  3D Smile 75
 • :3D Smile 111:
  3D Smile 111
  3D Smile 111
 • :3D Smile 187:
  3D Smile 187
  3D Smile 187
 • :3D Smile 237:
  3D Smile 237
  3D Smile 237
 • :3D Smile 46:
  3D Smile 46
  3D Smile 46
 • :3D Smile 96:
  3D Smile 96
  3D Smile 96
 • :3D Smile 162:
  3D Smile 162
  3D Smile 162
 • :3D Smile 221:
  3D Smile 221
  3D Smile 221
 • :3D Smile 279:
  3D Smile 279
  3D Smile 279
 • :3D Smile 147:
  3D Smile 147
  3D Smile 147
 • :3D Smile 197:
  3D Smile 197
  3D Smile 197
 • :3D Smile 247:
  3D Smile 247
  3D Smile 247
 • :3D Smile 74:
  3D Smile 74
  3D Smile 74
 • :3D Smile 110:
  3D Smile 110
  3D Smile 110
 • :3D Smile 186:
  3D Smile 186
  3D Smile 186
 • :3D Smile 236:
  3D Smile 236
  3D Smile 236
 • :3D Smile 45:
  3D Smile 45
  3D Smile 45
 • :3D Smile 95:
  3D Smile 95
  3D Smile 95
 • :3D Smile 161:
  3D Smile 161
  3D Smile 161
 • :3D Smile 219:
  3D Smile 219
  3D Smile 219
 • :3D Smile 271:
  3D Smile 271
  3D Smile 271
 • :3D Smile 142:
  3D Smile 142
  3D Smile 142
 • :3D Smile 196:
  3D Smile 196
  3D Smile 196
 • :3D Smile 246:
  3D Smile 246
  3D Smile 246
 • :3D Smile 73:
  3D Smile 73
  3D Smile 73
 • :3D Smile 109:
  3D Smile 109
  3D Smile 109
 • :3D Smile 185:
  3D Smile 185
  3D Smile 185
 • :3D Smile 235:
  3D Smile 235
  3D Smile 235
 • :3D Smile 160:
  3D Smile 160
  3D Smile 160
 • :3D Smile 218:
  3D Smile 218
  3D Smile 218
 • :3D Smile 270:
  3D Smile 270
  3D Smile 270
 • :3D Smile 94:
  3D Smile 94
  3D Smile 94
 • :3D Smile 141:
  3D Smile 141
  3D Smile 141
 • :3D Smile 195:
  3D Smile 195
  3D Smile 195
 • :3D Smile 245:
  3D Smile 245
  3D Smile 245
 • :3D Smile 72:
  3D Smile 72
  3D Smile 72
 • :3D Smile 108:
  3D Smile 108
  3D Smile 108
 • :3D Smile 184:
  3D Smile 184
  3D Smile 184
 • :3D Smile 234:
  3D Smile 234
  3D Smile 234
 • :3D Smile 159:
  3D Smile 159
  3D Smile 159
 • :3D Smile 217:
  3D Smile 217
  3D Smile 217
 • :3D Smile 269:
  3D Smile 269
  3D Smile 269
 • :3D Smile 93:
  3D Smile 93
  3D Smile 93
 • :3D Smile 135:
  3D Smile 135
  3D Smile 135
 • :3D Smile 194:
  3D Smile 194
  3D Smile 194
 • :3D Smile 244:
  3D Smile 244
  3D Smile 244
 • :3D Smile 69:
  3D Smile 69
  3D Smile 69
 • :3D Smile 106:
  3D Smile 106
  3D Smile 106
 • :3D Smile 183:
  3D Smile 183
  3D Smile 183
 • :3D Smile 233:
  3D Smile 233
  3D Smile 233
 • :3D Smile 286:
  3D Smile 286
  3D Smile 286
 • :3D Smile 158:
  3D Smile 158
  3D Smile 158
 • :3D Smile 216:
  3D Smile 216
  3D Smile 216
 • :3D Smile 268:
  3D Smile 268
  3D Smile 268
 • :3D Smile 92:
  3D Smile 92
  3D Smile 92
 • :3D Smile 134:
  3D Smile 134
  3D Smile 134
 • :3D Smile 193:
  3D Smile 193
  3D Smile 193
 • :3D Smile 243:
  3D Smile 243
  3D Smile 243
 • :3D Smile 68:
  3D Smile 68
  3D Smile 68
 • :3D Smile 105:
  3D Smile 105
  3D Smile 105
 • :3D Smile 182:
  3D Smile 182
  3D Smile 182
 • :3D Smile 232:
  3D Smile 232
  3D Smile 232
 • :3D Smile 285:
  3D Smile 285
  3D Smile 285
 • :3D Smile 157:
  3D Smile 157
  3D Smile 157
 • :3D Smile 203:
  3D Smile 203
  3D Smile 203
 • :3D Smile 266:
  3D Smile 266
  3D Smile 266
 • :3D Smile 91:
  3D Smile 91
  3D Smile 91
 • :3D Smile 133:
  3D Smile 133
  3D Smile 133
 • :3D Smile 192:
  3D Smile 192
  3D Smile 192
 • :3D Smile 242:
  3D Smile 242
  3D Smile 242
 • :3D Smile 66:
  3D Smile 66
  3D Smile 66
 • :3D Smile 104:
  3D Smile 104
  3D Smile 104
 • :3D Smile 181:
  3D Smile 181
  3D Smile 181
 • :3D Smile 231:
  3D Smile 231
  3D Smile 231
 • :3D Smile 284:
  3D Smile 284
  3D Smile 284
 • :3D Smile 156:
  3D Smile 156
  3D Smile 156
 • :3D Smile 202:
  3D Smile 202
  3D Smile 202
 • :3D Smile 265:
  3D Smile 265
  3D Smile 265
 • :3D Smile 85:
  3D Smile 85
  3D Smile 85
 • :3D Smile 126:
  3D Smile 126
  3D Smile 126
 • :3D Smile 191:
  3D Smile 191
  3D Smile 191
 • :3D Smile 241:
  3D Smile 241
  3D Smile 241
 • :3D Smile 65:
  3D Smile 65
  3D Smile 65
 • :3D Smile 103:
  3D Smile 103
  3D Smile 103
 • :3D Smile 166:
  3D Smile 166
  3D Smile 166
 • :3D Smile 225:
  3D Smile 225
  3D Smile 225
 • :3D Smile 283:
  3D Smile 283
  3D Smile 283
 • :3D Smile 153:
  3D Smile 153
  3D Smile 153
 • :3D Smile 201:
  3D Smile 201
  3D Smile 201
 • :3D Smile 252:
  3D Smile 252
  3D Smile 252
 • :3D Smile 80:
  3D Smile 80
  3D Smile 80
 • :3D Smile 125:
  3D Smile 125
  3D Smile 125
 • :3D Smile 190:
  3D Smile 190
  3D Smile 190
 • :3D Smile 240:
  3D Smile 240
  3D Smile 240
 • :3D Smile 54:
  3D Smile 54
  3D Smile 54
 • :3D Smile 102:
  3D Smile 102
  3D Smile 102
 • :3D Smile 165:
  3D Smile 165
  3D Smile 165
 • :3D Smile 224:
  3D Smile 224
  3D Smile 224
 • :3D Smile 282:
  3D Smile 282
  3D Smile 282
 • :3D Smile 150:
  3D Smile 150
  3D Smile 150
 • :3D Smile 200:
  3D Smile 200
  3D Smile 200
 • :3D Smile 250:
  3D Smile 250
  3D Smile 250
 • :3D Smile 77:
  3D Smile 77
  3D Smile 77
 • :3D Smile 124:
  3D Smile 124
  3D Smile 124
 • :3D Smile 189:
  3D Smile 189
  3D Smile 189
 • :3D Smile 239:
  3D Smile 239
  3D Smile 239
 • :3D Smile 52:
  3D Smile 52
  3D Smile 52
 • :3D Smile 98:
  3D Smile 98
  3D Smile 98
 • :3D Smile 164:
  3D Smile 164
  3D Smile 164
 • :3D Smile 223:
  3D Smile 223
  3D Smile 223
 • :3D Smile 281:
  3D Smile 281
  3D Smile 281
 • smiles
 • :smileys16:
  Smileys16
  Smileys16
 • :smileys85:
  Smileys85
  Smileys85
 • :smileys80:
  Smileys80
  Smileys80
 • :smileys44:
  Smileys44
  Smileys44
 • :smileys55:
  Smileys55
  Smileys55
 • :smileys4:
  Smileys4
  Smileys4
 • :smileys3:
  Smileys3
  Smileys3
 • :smileys79:
  Smileys79
  Smileys79
 • :smileys46:
  Smileys46
  Smileys46
 • :smileys59:
  Smileys59
  Smileys59
 • :smileys19:
  Smileys19
  Smileys19
 • :smileys94:
  Smileys94
  Smileys94
 • :smileys78:
  Smileys78
  Smileys78
 • :smileys48:
  Smileys48
  Smileys48
 • :smileys62:
  Smileys62
  Smileys62
 • :smileys5:
  Smileys5
  Smileys5
 • :smileys93:
  Smileys93
  Smileys93
 • :smileys76:
  Smileys76
  Smileys76
 • :smileys95:
  Smileys95
  Smileys95
 • :smileys49:
  Smileys49
  Smileys49
 • :smileys63:
  Smileys63
  Smileys63
 • :smileys7:
  Smileys7
  Smileys7
 • :smileys92:
  Smileys92
  Smileys92
 • :smileys74:
  Smileys74
  Smileys74
 • :smileys96:
  Smileys96
  Smileys96
 • :smileys23:
  Smileys23
  Smileys23
 • :smileys67:
  Smileys67
  Smileys67
 • :smileys18:
  Smileys18
  Smileys18
 • :smileys91:
  Smileys91
  Smileys91
 • :smileys73:
  Smileys73
  Smileys73
 • :smileys1:
  Smileys1
  Smileys1
 • :smileys22:
  Smileys22
  Smileys22
 • :smileys68:
  Smileys68
  Smileys68
 • :smileys50:
  Smileys50
  Smileys50
 • :smileys90:
  Smileys90
  Smileys90
 • :smileys25:
  Smileys25
  Smileys25
 • :smileys87:
  Smileys87
  Smileys87
 • :smileys6:
  Smileys6
  Smileys6
 • :smileys69:
  Smileys69
  Smileys69
 • :smileys89:
  Smileys89
  Smileys89
 • :smileys26:
  Smileys26
  Smileys26
 • :smileys86:
  Smileys86
  Smileys86
 • :smileys9:
  Smileys9
  Smileys9
 • :smileys82:
  Smileys82
  Smileys82
 • :smileys88:
  Smileys88
  Smileys88
 • :smileys27:
  Smileys27
  Smileys27
 • :smileys70:
  Smileys70
  Smileys70
 • :smileys12:
  Smileys12
  Smileys12
 • :smileys83:
  Smileys83
  Smileys83
 • :smileys71:
  Smileys71
  Smileys71
 • :smileys28:
  Smileys28
  Smileys28
 • :smileys24:
  Smileys24
  Smileys24
 • :smileys13:
  Smileys13
  Smileys13
 • :smileys84:
  Smileys84
  Smileys84
 • :smileys81:
  Smileys81
  Smileys81
 • :smileys36:
  Smileys36
  Smileys36
 • :smileys52:
  Smileys52
  Smileys52

Copyright ©2009-2021

To MihanGsm